ខ្សែកោង Demagnetization

ខ្សែកោង demagnetization ឬខ្សែកោង BH គឺជា quadrant ទីពីរនៃ hysteresis សម្រាប់វត្ថុធាតុម៉ាញេទិករឹង រួមទាំងម៉ាញេទិចកម្រ។វាផ្តល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈម៉ាញេទិចរបស់មេដែក រួមទាំងកម្លាំងដែនម៉ាញេទិក និងភាពធន់ទ្រាំទៅនឹង demagnetize ។ជាពិសេសខ្សែកោងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ផ្តល់នូវឯកសារយោងសំខាន់សម្រាប់វិស្វករក្នុងការគណនា និងស្វែងរកសម្ភារៈ និងថ្នាក់មេដែកដែលសមស្របដើម្បីបំពេញតម្រូវការការងាររបស់ពួកគេ។ដូច្នេះ យើងរៀបចំខ្សែកោង demagnetization ឱ្យអ្នកនៅសីតុណ្ហភាពការងារខ្ពស់ជាច្រើនសម្រាប់មេដែក Neodymium sintered និងមេដែក Samarium Cobalt សម្រាប់ថ្នាក់នីមួយៗដែលមាន។សូមចុចលើក្រឡានីមួយៗសម្រាប់ខ្សែកោង demagnetization របស់វារៀងៗខ្លួន។

ខ្សែកោង Demagnetization សម្រាប់ Sintered Neodymium Magnets ខាងក្រោម

Br (kGs)

Hcj(kOe)

១០.៤ ១០.៨ ១១.៣ ១១.៧ ១២.២ ១២.៥ ១២.៨ ១៣.២ ១៣.៦ 14 ១៤.៣ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។
(°C)
12     ណ៣៥ N38 N40 N42 ណ៤៥ ណ៤៨ N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  ១០០
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   ១២០
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    ១៥០
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      ១៨០
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       ២០០
35 N28AH N30AH N33AH         ២៣០

ខ្សែកោង Demagnetization សម្រាប់ Sintered Samarium Cobalt Magnets ខាងក្រោម

Br (kGs)

Hcj(kOe)

៧.៥ ៧.៩ ៨.៤ ៨.៩ ៩.២ ៩.៥ ១០.២ ១០.៣ ១០.៨ 11 ១១.៣ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។
(°C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       ២៥០
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         ២៥០
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M ៣០០
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 ៣៥០
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H ៣៥០
15      YXG22LT        ៣៥០