ខ្សែកោង Demagnetization

ខ្សែកោង Demagnetization ឬខ្សែកោង BH គឺជាឧបករណ៍ទី ២ នៃសរសៃពួរសម្រាប់វត្ថុធាតុដែករឹងរួមទាំងមេដែកផែនដីកម្រ។ វាផ្តល់ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃមេដែករួមទាំងភាពខ្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិចនិងភាពធន់ទ្រាំទៅនឹង demagnetize ។ ជាពិសេសខ្សែកោងនៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ផ្តល់នូវឯកសារយោងសំខាន់ៗសម្រាប់វិស្វករក្នុងការគណនានិងស្វែងរកសម្ភារៈមេដែកដែលសមស្របនិងថ្នាក់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការការងាររបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះយើងរៀបចំឱ្យអ្នកនូវខ្សែកោង demagnetization នៅសីតុណ្ហាភាពការងារខ្ពស់ជាច្រើនសម្រាប់មេដែក Neodymium ដែលធ្វើបាបនិងមេដែក Samarium Cobalt ឈានដល់កំរិតនីមួយៗ។ សូមចុចលើក្រឡានីមួយៗសម្រាប់ខ្សែកោង demagnetization របស់វារៀងៗខ្លួន។

ខ្សែកោង Demagnetization សម្រាប់ Sintered Neodymium Magnets ខាងក្រោម

           Br (kGs)

Hcj (kOe)

១០.៤ ១០.៨ ១១.៣ ១១.៧ ១២.២ ១២.៥ ១២.៨ ១៣.២ ១៣.៦ 14 ១៤.៣ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។
(° C)
12     លេខ ៣៥ ន .៣៨ N40 ន .៤២ ន .៤៥ N48 N50 ន ៥២ 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH អិនអេសអេស N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

ខ្សែកោង Demagnetization សម្រាប់ Sintered Samarium Cobalt Magnets ខាងក្រោម

Br (kGs)

Hcj (kOe)

៧.៥ ៧.៩ ៨.៤ ៨.៩ ៩.២ ៩.៥ ១០.២ ១០.៣ ១០.៨ 11 ១១.៣ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា។
(° C)
15 YX១៤ YX១៦ YX១៨ YX20 YX២២ YX២៤       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350